โรคความดันสูง ภัยใกล้ตัวที่รักษาได้แค่เปลี่ยนวิธีการกิน